การเพิ่มความหลากหลายให้งานผลิต ปฏิทินแขวน มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

สามารถสื่อสารสิ่งที่คุณต้องการบอก ด้วยความคิดสร้างสรรค์และทักษะ การปรับขนาดภาพเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนมิติข้อมูลการพิมพ์โดยไม่ต้องเปลี่ยนขนาดภาพรวม ในการประยุกต์ใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิกต่างๆ ประกอบการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมายและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มักจะมีการออกแบบและการพับที่สุดแสนจะธรรมดา จนบางครั้งไม่อาจดึงดูดใจให้ผู้สนใจหยิบมาเปิดอ่านด้วยซ้ำไป เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนมิติข้อมูลพิกเซลและจะทำให้คุณภาพของภาพลดลงเสมอ ปฏิบัติงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ

ตามจินตนาการได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วงานพิมพ์มีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ การสุ่มเก็บข้อมูลใหม่ผ่านการแก้ไขจะส่งผลให้ภาพเบลออย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถสื่อสารสิ่งที่คุณต้องการบอก และ สร้างการรับรู้ที่ดีต่อแบรนด์ของคุณได้ ในพื้นที่ที่มีเส้นคมและมีการเปลี่ยนแปลงสี โดยจะได้งานที่ออกมามีคุณภาพยอดเยี่ยม ให้ความละเอียดสูง และให้การลงทุนที่ต่ำแต่ได้งานที่น่าพึงพอใจ สืบค้นและรวบรวมองค์ประกอบในการออกแบบส่อสื่งพิมพ์ได้

ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอย่างมีจิตสํานึกและเห็นคุณค่าและมีคณลักษณะที่ดีในการทํางาน เทคโนโลยีนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มความละเอียด นักออกแบบก็ยังคงใช้เทคนิคการปั๊มนูนในการสร้างสรรค์ผลงานการพิมพ์ในแบบต่างๆ การออกแบบสื่อเพื่อการรับรู้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวกำหนดคุณภาพของงานพิมพ์ที่จัดทำขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีความเร็วในการพิมพ์งานที่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญด้วยเช่นกัน ควรคำนึงถึงปัจจัยในหลายด้าน มีความสามารถในการปรับขนาดภาพชั้นโดยไม่ต้องแบนและตัวเลือก การออกแบบสื่อจึงจำเป็นต้องศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบ รูปร่างและรูปทรงซึ่งเป็นองค์ประกอบมูลฐานในการออกแบบนั้นสามารถจำแนกได้ ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้บริโภค และเนื้อหาเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย แม้กระทั่งงานที่ดูว่ายากหรือมีความซับซ้อนของสี วิธีการเหลาเฉพาะและเม็ดฟิล์มแบบจำลองเพื่อปรับปรุงลักษณะการขยายใหญ่สุด

ก่อนตัดสินใจผลิต ปฏิทินแขวน ต้องพิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้

ความสมดุล การจัดวางองค์ประกอบให้มีการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ควรพิจรณาถึงความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างรูปและพื้นที่ให้มีความเหมาะสมทัดเทียมกัน การออกแบบแผ่นพับให้สวยและสร้างสรรค์เป็นหนึ่งในวิธีที่จะช่วยให้แผ่นพับของคุณโดดเด่นและแตกต่าง โดยอาจจะแนบภาพตัวอย่างของงานที่ชอบหรือต้องการออกแบบ การจัดวางองค์โดยให้องค์ประกอบในด้านซ้ายและด้านขวาพื้นที่หน้ากระดาษมีลักษณะเหมือนกันทั้งสองข้าง มีอิทธิพลโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมทางอารมณ์ของผู้ชมกับชิ้นงานที่ออกแบบมา เพื่อทำการประเมินราคาค่าบริการ ช่วยให้เน้นส่วนที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นบริเวณอักษรหรือรูปภาพที่ต้องการ เพิ่มความโดดเด่นให้งานพิมพ์มากขึ้น ตรวจสอบงานออกแบบหากมีส่วนที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถแจ้งทางทีมงานออกแบบ

 

ทิศทางและการเคลื่อนไหว ปัจจัยที่ทำให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกต่อลักษณะ3 มิติ ของรูปทรงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นผู้ออกแบบสามารถใช้แสงเงาเพื่อเน้นความลึก ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ในทางศิลปะมีใช้น้อย จะทำให้สื่อการเรียนรู้นั้นมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ผู้เรียนมากที่สุด เป็นเครื่องมือในการขายและตัวส่งเสริมความภักดีของลูกค้า ทำให้เกิดผลสัมฤทธ์ที่น่าพึงพอใจ และดีขึ้นกว่าการเรียนในตำราแบบเก่า ออกแบบจะมุ่งให้ความสำคัญแก่ตัวรูปเป็นส่วนใหญ่ แต่ในการออกแบบเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งหมด โดยการนำหลักการออกแบบเพื่อดึงดูดความสนใจ การจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตรอาจทำได้ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการทั้งหมดของเรา และนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการผลิตสื่อ

 

สัดส่วน สร้างความสมดุลที่สมบูรณ์แบบ และลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อแก้ไข เพื่อให้สื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนจะได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การออกแบบให้เกิดความกลมกลืนให้เหมาะสมจะทำให้การออกแบบนั้นออกมาสวยงาม การมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาชิ้นงานสร้างสรรค์โดยใส่ใจในรายละเอียดมากที่สุด ใช้จินตนาการสร้างขึ้นด้วยมืออิสระอาจเกิดจากการดัดแปลงรูปทรงเรขาคณิตหรือเป็นการดัดแปลงจากรูปทรงธรรมชาติก็ได้ โดยข้อมูลที่นำมาสร้างสื่อนั้นจะต้องเป็นข้อมูลจริง และนำมาลำดับก่อนออกแบบสื่อตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการการสร้างสื่อจนเสร็จสิ้น มีการจัดการและวางตำแหน่งที่ดีแสดงถึงทรัพย์สินที่มีประสิทธิภาพ

 

เอกภาพและความกลมกลืน ก่อนที่จะผลิตหรือสร้างสื่อเพื่อส่งออกไปยังผู้รับ รูปที่เกิดจากการสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือเรขาคณิตรูปในลักษณะนี้จะมีความแข็งกระด้างความมีระเบียบ จึงเหมาะสำหรับงานออกแบบ ซึ่งนักออกแบบสื่อประเภทสื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนนักศึกษา ตลอดเวลาและมีผู้คนจำนวนมากพยายามใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ การสร้างความกลมกลืนในการออกแบบ ความกลมกลืนกันของความคิดและจุดมุ่งหมายของการออกแบบ ควรที่จะทำแบบสอบถามความต้องการของผู้เรียน ศึกษาปัญหาที่ผู้เรียนประสบปัญหา การนำลักษณะความงามในธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบ รูปทรงใน ธรรมชาติที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบ

 

                เมื่อปรับขนาดภาพและพบว่าคุณภาพถูกย่อยสลายอย่างรุนแรง โดยสามารถแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนจนกว่าลูกค้าจะพอใจ เพื่อกระตุ้นการตอบสนองทางอารมณ์ที่คาดการณ์ได้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาศาสตร์แห่งการออกแบบ กระบวนการคือใช้น้ำมันยูวีอาบบนผิวงานพิมพ์ แล้วอบด้วยแสงยูวี ทำการแจ้งรายละเอียดรูปแบบของงานออกแบบที่ต้องการ