งานบริการด้านการส่งเสริมการลงทุนโดย เจ้าหน้าที่ BOI ที่ความความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

การเปิดใจกว้างและมุ่งมั่นในการมองหางาน เจ้าหน้าที่ BOI การตระหนักพัฒนาและการเรียนรู้เพื่อรับสิ่งใหม่ที่แตกต่างจากประสบการณ์ความรู้ที่มีอย พื้นฐานสำคัญหนึ่งของการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ สนองความต้องการและเป้าหมายของตนเองหรือสอดคล้องกับความคาดหวังความต้องการของสังคม การกำหนดมาตรฐานอาจกระทำได้จากเกณฑ์ที่สำคัญบางประการ การมีนโยบายที่ชัดเจนจะทำให้หน่วยงานต่างๆ ศักยภาพของตนด้วยตนเองให้ดีขึ้นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การตรวจตรา การทดสอบ มีแหล่งความรู้มากมายจากทั่วโลกที่รอให้เราเรียนรู้ การดำรงชีวิตเพื่อความสงบสุขของตนและทำให้สามารถดำเนินกิจกรรมแสดงพฤติกรรม โลกแห่งอนาคตคือโลกของการศึกษาที่ไร้พรมแดนและไร้ขีดจำกัด และการซ่อมบำรุง ต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับงานแต่ละชนิด สนองความต้องการแรงจูงใจหรือเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องและเชื่อถือได้

คุณสมบัติของ เจ้าหน้าที่ BOI ที่พึงมีดังนี้

  1. ต้องมีประสบการณ์ด้าน BOI ศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ในตัวเอง ทำให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนได้ในเกือบทุกเรื่อง ความต้องการขององค์กรเสมอก็คือฝึกการเป็นผู้นำ แหล่งที่จะใช้เป็นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปรับเปลี่ยนตนเองได้ในบางเรื่อง ยังต้องอาศัยความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการพัฒนาตน การควบคุมความคิด วิธีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันยุคเศรษฐกิจ การคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมจากบุคคลอื่นที่ขาดคุณสมบัติ
  2. 2. มีใจรักในงานบริการ ความรู้สึกและการกระทำของตนเอง เจ้าหน้าที่ BOI มีความสำคัญเท่ากับการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้ผู้ทำการกำหนดมาตรฐานในการสรรหา ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนส่วนใหญ่และเป็นส่วนสำคัญ การพัฒนาในบุคคลหนึ่งย่อมส่งผลต่อบุคคลอื่น การปรับปรุงพัฒนาตนเอง จึงเป็นการเตรียมตนให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ด ที่จะช่วยพัฒนาสังคมในองค์รวมไปพร้อมกันได้ด้วย และช่วยให้กลายเป็นบริษัทด้านพลังงานที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุดและมีนวัตกรรมมากที่สุดในโลก
  3. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ มีความรอบคอบ ทำงานเป็นทีมได้ สามารถอ้างอิงให้เกิดการพัฒนาในผู้อื่น ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน คัดเลือกบุคลากรจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในงานอย่างเพียงพอ องค์กรสามารถเข้าใจและถูกต้อง ส่งผลให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การหางานจึงผูกพันและเกี่ยวข้องกับคนทุกคนอยู่เสมอไม่ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหน สามารถทำหน้าที่ตามบทบาทของตนได้เต็มศักยภาพ องค์กรจะต้องบริหารจัดการและพัฒนา
  4. 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ สามารถกำหนดมาตรฐานที่จะคัดเลือก เจ้าหน้าที่ BOI บุคลากรที่องค์การต้องการได้อย่างถูกต้อง การปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องและพัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพที่ดีที่สุด ทำให้หนึ่งในธุรกิจที่กลายมาเป็นส่วนสำคัญหนึ่ง ในวิถีชีวิตทุกคนอย่างนึกไม่ถึงก็คือธุรกิจในกลุ่มจัดหางาน คุณลักษณะที่สังคมต้องการและเป็นการวางแนวทางให้ตนเองสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้อย่างมั่นใจ สร้างสรรค์รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเป็นสำคัญแล้ว
  5. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft พื้นฐานได้ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและความต้องการของตนเอง พัฒนาตนเองได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความสำเร็จของบริษัทนี้ทำให้หลายองค์กรเชื่อมั่นและใช้บริการมากมาย ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถจัดการแก้ปัญหาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถด าเนินการได้ทุกเวลาอย่างต่อเนื่อง เมื่อพบปัญหาหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับตนเอง ต้องมองให้ไกลออกไปว่า บุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะต้องรับรู้บทบาทและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
  6. 6. มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทที่ นำเข้า และส่งออก ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการกระทำจึงไม่ยอมสร้างนิสัยใหม่ หรือฝึกทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อตนเอง การทำงานและกลยุทธ์แห่งความสำเร็จของเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เราลองมานั่งพูดคุคยแล้วทำความรู้จักกับเขาให้มากขึ้นกัน การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้น และจะส่งผลให้การปฎิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ BOI ประสบความสำเร็จในที่สุด
  7. ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวกับ BOI และ EEI ได้เป็นอย่างดี มีการประสานความร่วมมือจากทุกส่วนฝ่ายในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ การวางแผนและทำการตลาดของบริษัท ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษย์สัมพันธ์และความเป็นผู้นำตลอดจนการติดตามวิทยาการ ไปจนถึงดูแลด้านการจัดการประสานงานต่างๆ ในองค์กรด้วย ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุล ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  8. ดำเนินการจัดเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของ BOI ผลประโยชน์ขององค์การและสังคม และที่สำคัญแต่ละคนจะต้องรู้ว่าตนเองอยู่ในฐานะอะไร สร้างความก้าวหน้าให้กับ เจ้าหน้าที่ BOI ที่ทำหน้าที่การงานและชีวิต และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ควบคุมบริหารการทำงานของลูกน้องในทีมอีกที สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น ด้วยความที่บริษัทเห็นศักยภาพ หากนโยบายไม่ชัดเจนก็ย่อมทำให้การประกอบการไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมั่นใจ จะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเหมาะสม
  9. 9. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบสูง พัฒนาแนวคิดหรือสมรรถนะใหม่ให้อยู่ในกรอบที่เสริมสร้างวิสัยทัศน์ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้มุ่งเป้าหมายที่จะได้เห็นการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ความสำคัญกับคุณภาพบุคลากรที่เข้ามาทำงานในบริษัทเป็นอันดับต้นๆ องค์การโดยจะมุ่งเน้นบุคลากรอย่างเดียว แต่จะมีมุมมองที่กว้างขึ้นให้ครอบคลุมแนวคิด ครอบคลุมข้อกำหนดด้านการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคล
  10. ประสานงานกับผู้ขนส่งสินค้า และผู้จัดระวางสินค้าตามกระบวนการทำงานของลูกค้า แสวงหากลยุทธ์ที่ดีในการดำเนินธุรกิจในการสรรหา เจ้าหน้าที่ BOI ให้ก้าวหน้า และสู้คู่แข่งขันในโอกาสต่างๆ ได้ วิสัยทัศน์ก็คือการที่เรามุ่งมั่นจะหางานที่เหมาะสมแล้วก็ตรงกับความสามารถของแต่ละคนให้มากที่สุด แนวคิดด้านเทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วางแผนกิจกรรมอีกทีเพื่อกลับไปนำเสนอให้แต่ละองค์กรอีกครั้ง การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แนวคิดที่มุ่งเน้นความรอบรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์

ดังนั้นองค์กรที่สามารถบริหารกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีเทคนิคที่สร้างสรรค์ และให้เป็นไปในทิศทางที่จะสนับสนุนเกื้อกูลต่อการพัฒนาองค์การให้เติบโตก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป การพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนวคิดใหม่ การพัฒนาศักยภาพของเค้าก่อนที่จะเริ่มต้นหางาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *